Какво е IELTS и имате ли нужда от него?

Изпитът IELTS се признава от повечето имиграционни власти като доказателство за степен на владеене на английски език

IELTS (International English Language Testing System) е международен изпит по английски език, който може да ви послужи, ако желаете да учите, работите или емигрирате в чужбина и ви е необходим сертификат, удостоверяващ определено ниво на владеене на езика. Резултатите от теста се признават от имиграционните служби на всички държави, които изискват документ потвърждаващ владеене на езика, както и от над 10 000 организации в 140 страни, включително държавни, образователни институции и работодатели.

Езиковите умения се оценяват според девет степенна скала, която отчита всички нива на владеене на езика и от тази гледна точка няма издържал или неиздържал изпита.

Варианти на изпита според целите

Съществуват две версии на изпита: Academic module и General training module. Първият е за тези, които искат да следват във висши учебни заведения или за специалисти, желаещи да продължат образованието си или да работят в англо-говоряща страна. Вторият е необходим на желаещите да учат в неуниверситетски институции, да работят или емигрират.

Формат на изпита IELTS

Изпитът се състои от четири части: слушане, четене, писане, говорене, като общата продължителност е 2 часа 55 минути. Частите слушане и говорене са еднакви за всички, докато писане и четене варират при различните версии.

Слушането съдържа четири раздела с десет въпроса към всеки. Продължава 30 минути + 10 минути за прехвърляне на отговорите от черновата.

Четенето включва три текста с общо четиридесет въпроса към тях, разликата между двата вида тест се състои в източниците на използваната литература. Въпросите към първите два компонента са свързани с откриване на основната идея в поднесената информация, както и на детайли, разпознаване на авторовото мнение, отношение и цел.

Писането и в двата вида тест включва създаване на два текста, темите са както следва:

  • General training module – първият може да бъде описание на ситуация или писане на писмо с молба за информация, а вторият е есе по дадена тема.
  • Academic module – описание на визуална информация: таблица, графика, диаграма и есе.

Говоренето представлява разговор с изпитващия и е разделено на три части. Първата е  4-5 минутно представяне по шаблонни въпроси свързани с дом, семейство, работа, образование, интереси. Втората е кратко изложение по дадена тема, с конкретни точки, които да бъдат разгледани, а участниците имат минута за подготовка. Продължителността е две минути. В третата част изпитващият и участникът в теста обсъждат темата от втората част в по-общ и абстрактен план, където е подходящо и в по-голяма дълбочина.

Защо да изберем IELTS?

  • Широко признат
  • Измерва всички нива на владеене на езика
  • Избирате вид тест според целите си
  • Няма граматически упражнения
  • Проверява практическите умения
  • Резултатът се обявява само след две седмици
  • Провежда се често
  • Безсрочен сертификат

Подготовка

Подготовката за IELTS е насочена към подробно запознаване с формата на изпита, отработване на конкретни умения свързани с формата на изпита и отделните му компоненти, трениране на успешни изпитни стратегии като търсене на ключови думи, търсене на конкретна информация, анализиране на данни както и добро разпределение на задачите във времето. Изключително важно е провеждането на пробен изпит в реално време, което дава правилна обратна връзка не само за това владеем ли езика на необходимото ниво, но дали сме достатъчно емоционално стабилни в реална изпитна ситуация, дали можем правилно да разпределим времето, да работим под напрежение. Именно тези фактори понякога се оказват решаващи за успешното полагане на IELTS, а не нивото, на което владеем английски език.

Сугестопедичен курс и IELTS

Изключително важно е да отговорим на въпроса дали курс по метода сугестопедия може да бъде от полза при подготовката за IELTS. Добре известно е, че сугестопедичните езикови курсове разчитат изключително на атмосферата на не-напрежение, граматичните упражнение са заменени със забавни игри, песните са незаменим източник на знания. Тези приятни преживявания по-скоро са в разрез с представата за сериозна изпитна подготовка.

Но както се казва целта оправдава средствата. А целта на всеки учебен процес е натрупването на знания и тяхното реално приложение. При сугестопедичното обучение по английски знанията се натрупват бързо и неусетно. Активирането на изключително богат и разнообразен речников запас е една от съществените разлики със стандартното обучение, което забелязват курсистите. Макар че писането се въвежда на второ ниво от сугестопедичното обучение, писмените форми, които се овладяват изискват задълбочени познания по езика в различни области -преразказ, писане на писмо, писане на история, превод от български на английски на статия от вестник или художествена литература.

Но това, което е основното предимство на сугестопедичните курсове, е премахването на езиковата бариера, развиването на интуиция и създаването на положителни емоции към изучавания език. А тези допълнителни ползи са от изключително значение в стресова ситуация, каквато е полагането на изпит.

Сугестопедичният курс не може да замени изцяло подготовката за успешното полагане на изпит за IELTS, тъй като познаването на формата е ключово, но може значително да облекчи постигането на желаната цел.

Scroll to Top