Д-р Георги Лозанов,
създателят на метода Сугестопедия

„Най-добрите резултати от Сугестопедията не се дължат на някаква техника (ръководена релаксация, ръководена фантазия, дихателни упражнения и др.), а на едно цялостно и задълбочено познание на психофизиологичните механизми на резервите на личността. На базата на една изключително ползотворна изследователска дейност.“
Проф. д-р Георги Лозанов (22.07.1926г. – 06.05.2012г.)

Професор доктор Георги Лозанов е психиатър, невролог, психолог и педагог.

Клиничната работа на д-р Лозанов като психиатър и невролог го води до извода, че хората използват малка част от възможностите на мозъка си. Той извършва редица клинични изследвания върху функциите на мозъка, с цел да открие безопасни пътища за разкриването на скритите резерви на човешкия ум.

Началото е поставено, когато по време на операция на херния, д-р Лозанов използва като анестезия думите, а не медикамент.  Пациентът е в пълно съзнание по време на операцията и се възстановява необичайно бързо.

Първите експерименти на новата педагогическа методика д-р Лозанов прави със запаметяването на 1000 френски думи. Резултатите са изключителни. Всички участници в експеримента възпроизвеждат непознатите думи с точност над 95 процента. Но това, което е изключително важно е, че участниците в експеримента са хора на различна възраст, с различен образователен ценз и с различна трудова биография.

Д-р Лозанов отхвърля хипнозата и клиничното внушение.

Според него хипнозата може да бъде използвана само за лечение на клинично болни пациенти.  Хипнозата ограничава свободата на човека и потиска свободната изява на личността. Като алтернатива той предлага науката сугестология и нейното педагогическо приложение сугестопедията. 

По време на сугестопедичното обучение свободната личност избира съзнателно или парасъзнавано между многобройни стимули -емоционални, интелектуални, периферни в защитена среда на абсолютно приемане, където липсва критика, поставяне на етикети и натиск.

Основно търсене на д-р Лозанов е да създаде педагогически метод, който не просто прави ученето лесно, а да създаде нов вид общуване, което не вреди здравословно и емоционално на обучаваната личност. Обучението по метода сугестопедия е ефективно и има трайни резултати, защото разкрива резервите на мозъка, които се пренебрегват от стандартни методи на обучение.

Ключова роля играят емоциите, развитието на асоциативното мислене, личното свързване с изучавания учебен материал. Стресът от изпитване, назидателният тон на преподавателя и подтискащи домашни са абсолютно немислими в сугестопедичен курс на обучение.

През 1978 година ЮНЕСКО обявява сугестопедия като нова по-висша форма на обучение.

Международна група от 19 експерти наблюдава и проучва материали от езиково обучение на възрастни в София, Отава, Монреал и Париж както и материали и филми от обучение в експерименталните училища в София и Пловдив. Групата от експерти препоръчва широко прилагане на Сугестопедия за обучение по много предмети и на хора на много възрасти

Воден от безусловна любов към човека, д-р Лозанов създава система, която ни позволява да освободим „паднали(те) ангели (в нас), заключени богове, хипнотизирани души, които са повярвали в своето ограничено нищожество… Но аз имах мечта. И тази мечта настойчиво ми шепнеше, говореше, крещеше: “Има метод, има форма на комуникация за “заключени богове” и за “хипнотизирани души, повярвали в своето нищожество”. Има! Има!” Този метод, тази форма на комуникация ще промени нещата. Ако това стане, всички ще се учим и ще се развиваме много по-бързо и по-творчески… и с радост… “  (Г. Лозанов, Сугестопедия-Десугестивно Обучение, стр. 4, СУ, 2005, София)

Не е възможно да разказваме за д-р Лозанов без да говорим за създаването и развитието на сугестопедия/ резервопедия -сбъднатата мечта на д-р Лозанов.

Scroll to Top